Kijan Pou Magazen yo Vann a Distans an Ayiti?

Li fasil pou nenpot magzen an vann a distans an Ayiti:

 1. Kreye kont ou sou monkata.com pou ou kapab ajoute pwodwi ou yo.
 2. Monkata ap kreye yon paj pou magazen ou an otomatikman. Pataje paj ou an ak kliyan ou yo.
 3. Fe kliyan ou yo konnen ke yo met fe komand yo sou paj ou an.
 4. Livre komand lan pou kliyan yo oubyen di yo vin pran li nan magazen an.

Kiyes nou ye?

Nou se yon platfom ki bay biznis posibilite pou yo vann a distans. Sa vreman enpotan nan moman sa la, paske nou oblije rete lakay nou pou evite pwopagasyon kowonaviris lan. Nou bay tout magazen posibilite pou kreye kont antrepriz ou epi ajoute pwodwi yo sou platfom nou an. Biznis ki gen pwodwi pou vann, sitou pwodwi ki nesese pou moun yo siviv moman sa, kapab mete yo sou monkata.com epi kliyan yo ap kapab fe komand yo a distans pito. Apre kilyan an fin fe komand lan, magazen an ap jwenn tout infomasyon kliyan an epi magazen an ap deside jan li vle fe livrezon an, oubyen mande kliyan an pou li vin pran pwodwi an nan magazen an. Magazen an kapab itilize sistem livrezon pa yo, oubyen itilize system livrezon pa nou.

Kiyes ka vann ak achte sou Monkata?

Nenpot antrepriz ki ap vann bien komidite yo kapab mete pwodwi yo sou monkata. Nou pa vann pwodwi tankou kay, machin, oubyen te. Kilyan yo pa bezwen kat debi/kredi pou achte sou monkata. Antan ke kliyan ki ap fe yon komand, ou kapab chwazi si ou vle al reklame pwodwi a nan magazen an. Konsa ou pa oblije ap peye anliy. Menm si ou vle yo livre ou pwodwi yo, ou pa oblije peye anliy, ou kapab chwazi pou ou peye nan moman yo livre ou pwodwi yo.

Poukisa li enpotan pou itilize Monkata?

Se yon moman kote nou oblije ap itilize teknoloji pou ede nou konbat kowonaviris la an Ayiti. Magazen yo pa oblije femen biznis yo e kliyan yo pa oblije pran lari pou jwenn pwodwi yo bezwen yo. Sa se yon bon moman pou biznis yo komanse antrene kliyan ou yo ak sistem komand a distance lan paske gen anpil avantaj ak sa.

Ki avantaj ki genyen nan itilize Monkata?

Gen anpil avantaj ak itilize monkata.com pou vann a distans:

 • Kite biznis ou ouve 24/24 e 7/7. Menm le ou al domi, kliyan yo ap kontinye fe komand, menm a 3hr nan maten. Le ou ouve biznis ou, ou gen pou ou prepare komand pou livrezon.
 • Posibilite pou ou vann plis paske biznis ou vinn ouve 24/24.
 • Plis kliyan ap gen akse ak pwodwi ou yo. Gen moun ki pap janm vin nan magazen ou an, men depi pwodwi ou yo sou internet la, nenpot moun gen akse avek yo.
 • Ak monkata magazen yo pase plis tan ap jere komand kliyan yo ke ou ap reponn telefòn oubyen email pou pran komand. Tout komand ou yo ap sou platform nan e ou ap ka jere yo la. Chak maten le ou ouve business ou, ou gen pou fè sure ke ou prépare komand moun ki te fè yo menm a 2hrs du matin yo pandan ou tap domi an.

Ki posibilite Monkata bay magazen yo?

Nou ofri anpil posibilite avek monkata.

 • Kliyan yo kapab chat direkteman avek magazen yo sou monkata.c
 • Met magazen yo kapab ajoute staff pou ede yo jere kont monkata yo, yo pa oblije fe sa pou kont yo.
 • Magzen yo kapab mete pwodwi an pwomosyon. Sa vle yo kapab mete yon pri ak yon diskont pou yon tan ki detemine.
 • Nou otomatikman kreye yon paj pou chak magazen. Epi magazen an kapab pataje lyen paj sa ak tout kliyan li yo e mete li sou rezo sosyo. Paj sa genyen non ak logo, ore, email, telefon, politik, ak tout pwodwi magazen an.
 • Pou tout aktivite ki fèt sou paj ou an, ou ap resevwa yon email. Le yon kliyan fè yon komand.
 • Nou bay magazen an posibilite pou li jere stock li sou monkata san li pa oblije ap jere tout ti detay pou kont li separeman. Magazen an ap gen kontwol tout pwodwi li yo, ajoute pwodwi, modifye pwodwi, jere komand kliyan yo, ajoute mwayen livrezon. Magazen an kapab chwazi mete paj li an a mod Vacation, sa vle di li pap kapab resevwa komand nan moman li pa vle. Le sa tout pwodwi magazen an pap paret sou Monkata.